คนดีศรีสยาม ” เพชรแห่งสยาม ” ครั้งที่ 11

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๔.๐๐ น

ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพ ฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด  กันภัย  รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีมอบประทานรางวัล คนดีศรีสยาม”เพชรแห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๔.๐๐ น.

โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีตามพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลที่ทำความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีจากทั่วประเทศจากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้าง และเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน ซึ่งการค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบคนดีแบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไป และตามรอยพระยุคลบาทการทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน “คนดีศรีสยาม ”เพชรแห่งสยาม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

🏆ร่วมประกาศเกียรติคุณ งานพิธีการ ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพ ฯ

ในนามคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน

ขอแสดงความยินดี ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี

อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ผู้อำนวยการหลักสูตรสะเต็มศึกษา 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนด์ ที่ได้รับพิจารณาเข้ารับมอบประทาน รางวัลคนดีศรีสยาม ”เพชรแห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๑ 

สาขา ครูนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา 

และ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล

อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ที่ได้รับพิจารณาเข้ารับมอบประทาน รางวัลคนดีศรีสยาม ”เพชรแห่งสยาม” ครั้งที่ ๑๑ 

สาขา ครูนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา เช่นกัน

โดยคณะกรรมการพิจารณาประวัติ ผลงาน การให้บริการสังคมในความสามารถที่ตนมี ตามรอยพระยุคลบาทการทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน

Message us