โรงเรียนพระพฤทัยคอนแวนต์ จัดงานมอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน One Teacher One Innovation ครั้งที่ 4 ใน วันที่ 25 ก.พ. 2023

นับว่าเป็นครั้งที่ 4 แล้วสำหรับงานประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา One Teacher One Innovation งานที่เป็นการรวบรวมคุณครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้พัฒนาผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการสนับสนุนการสอน เพื่อการบริหารจัดการองค์กรและเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนพระพฤทัยคอนแวนต์ เป็นเจ้าภาพจัดงานมอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน ใน วันที่ 25 ก.พ. 2023 ณ หอประชุม Sacred Heart Auditorium อาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

Message us