Take a Photo Make a Change ( กุหลาบวิทยาลัย )

การถ่ายภาพนิ่งในปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย เนื่องจากเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว คนทั่วไปที่มี โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ แต่ความสวยงาม หรือความเหมาะสมของภาพที่จะสามารถ นำไปใช้ งานได้จริงนั้น ไม่สามารถทำได้ง่ายเหมือนกับการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว การถ่ายภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม และ สามารถนำไปใช้งานได้นั้นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อีกมากมาย เช่น องค์ประกอบภาพ ความสมบูรณ์ ความคมชัด แสง รวมไปถึงสีสันของภาพ อีกทั้งผู้ถ่ายยังต้องมีความรู้เรื่องกล้อง เลนส์ และอุปกรณ์ประกอบการ ถ่ายภาพต่างๆ อีกมากมาย เพื่อให้การถ่ายภาพ และการเลือกใช้อุปกรณ์มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลให้ภาพที่ออกมามีความสมบูรณ์ สวยงาม สามารถนำไปใช้งานจริงได้

ทางบริษัท เอ็ดดูสไตล์ จำกัด ได้จัดอบรม Take a Photo Make a Change ร่วมกับโรงเรียนกุหลาบวิทยา

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์

1.มีความเข้าใจในการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ และ สามารถถ่ายภาพได้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ

2.สามาถนำรูปไปใส่ใน portfolio ได้

3.สามารถนำทักษะที่ได้รับในการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ และ สามารถถ่ายภาพได้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ

2.ผู้เข้าอบรมสามาถนำรูปไปใส่ใน portfolio ได้

3.ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะที่ได้รับในการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้คณะกรรมการได้รู้จักเรามากขึ้น และการทำ Portfolio ให้น่าสนใจ ดึงดูดสายตากรรมการได้นั้น ความสวยงามและเรียบง่ายของแฟ้มสะสมผลงานก็สำคัญเหมือนกัน ซึ่งการมีทักษะในการถ่ายภาพเป็นอีกช่องทางในการทำให้ portfolio ดูเป็นมืออาชีพและน่าสนใจยิ่งขึ้น

การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องการถ่ายภาพ การจัด Portfolio เพื่อนำไปใช้ในการสัมภาษณ์เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือสมัครงานในอนาคต  สำหรับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพ ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ผลงานภาพถ่ายผู้เข้าอบรม


วิทยากร

  คุณ ปริญญา พะลัง (โทนี่) Influencer วงการถ่ายภาพ ช่างภาพสายดารา

Message us