ทีมงาน Edustyles อบรมการใช้งาน ipad เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Onlineในสถานการณ์ Covid – 19

เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2564  ทีมงาน Edustyles อบรมการเปิดใช้งาน ipad เพื่อใช้ในการเรียนการสอน Onlineในสถานการณ์ Covid – 19   ณ โรงเรียน อรุณวิทยา  ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    โดยได้รับความไว้วางใจจาก บาทหลวง อมรกิจ. พรหมภักดี

 

Message us