พิธีมอบรางวัล One Teacher One Innovation

พิธีมอบรางวัล One Teacher One Innovation ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทคนิคการแพทย์ นพดล พันธุ์พานิช นายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม และคณะ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “One teacher One Innovation” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และมีเป้าหมายพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา เป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบของการส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ได้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

ดาวน์โหลด รูปรับรางวัลภายในงาน

Message us