การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้สร้างเกมกระดาน

GM Game Maker  เป็นการจัดกิจกรรม ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างความรู้ด้วนตนเองตั้งแต่การเลือก การวางแผน ลำดำขั้นตอน การเลือกใช้เครื่องมือ การลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกได้อย่างอิสระ

G Master

11/09/2021
Message us