เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้สร้างเกมกระดาน

“เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้สร้างเกมกระดาน”

GM Game Maker  เป็นการจัดกิจกรรม ที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างความรู้ด้วนตนเองตั้งแต่การเลือก การวางแผน ลำดำขั้นตอน การเลือกใช้เครื่องมือ การลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกได้อย่างอิสระ

ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย ทำกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและมีความสุขในการเรียน ดังนั้นภาพห้องเรียนจึงเปลี่ยนไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ (Active Learning) และเป็นการร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนลดบทบาทครูผู้สอน

การสร้างสรรค์ (Creating) การรวบรวมองค์ประกอบและสร้างให้เป็นสิ่งท่ีสมบูรณ์ เรียบเรียงให้เกิดรูปแบบหรือโครงสร้างให้ผ่านการสร้าง วางแผน และการผลิต

รูปแบบนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะการเข้าสังคม แต่ข้อจำกัดของบอร์ดเกมคือการเลือกใช้เกมกระดานที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะทางสำหรับการใช้เป็นสื่อการสอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างเกมกระดานเป็นสื่อที่สอดคล้องกับบทเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

เป็นการเล่น(เรียน)ที่เน้นการวางแผน ซึ่งจะสามารถฝึกความเป็นนักบริหารที่ดี

การออกแบบตัวเกมจะเห็นได้ว่ามีการใช้ทักษะทางด้านศิลปะของผู้เรียนที่เต็มประสิทธิภาพ

ในการสร้าง เกมกระดาน ยังสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีได้อีกด้วย

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ไปสู่การเรียนรู้ที่สนุก ตื่นเต้น ท้าทายความสามารถ ไปกับเรา

 Team EduStyles

Message us